Geografisk oversikt over gjeldande og pågåande planar

Planregister

Du kan finna informasjon om arealplanar i kommunen sitt planregister på www.nordhordlandskart.no/pr

Vi forsøker stadig å vidareutvikle vår kartløysing og planregister  for å gi betre løysing for innsyn i plansaker og oversikt over arealplanar i kart. Dette vil gjera det enklare og meir tilgjengeleg for fleire å få oversikt over kva planar som er aktuelle og gjeldande i kommunen. 

Etter §2-2 i Plan- og bygningslova er kommunen underlagt lovfesta krav om eit oppdatert planarkiv. Kvar kommune skal føre register over alle gjeldande arealplaner i kommunen, med tilhøyrande føresegn, vedtekne endringar og dispensasjonar til vedtekne arealplanar. Registeret kan også inneholde andre opplysningar som kan vere relevant for planarbeidet i kommunen, td. forslag til planar som er under handsaming i kommunen. 

Osterøy kommune nyttar www.nordhordlandskart.no/pr som kommunalt planregister.

I kartet kan du få oversikt over gjeldande arealplanar og pågåande arealplanar i eit geografisk område. 

For meir informasjon om prosess og avklaringar gjennom planarbeidet kan ein søkja opp saka i kommunen sitt planarkivhttp://www.osteroy.kommune.no/soek-etter-saker.300727.nn.html. Følg lenkja og søk på planID, plannamn, område el.l. Ta gjerne kontakt med planavdelinga dersom det er vanskeleg å finna fram, finne rett plansak eller om det er noko anna vi kan hjelpe med.

planregister_NH

Web levert av CustomPublish