Barn og unge sin representant i plan- og utbyggingssaker

Alle kommunar i landet skal etter plan- og bygningslova § 3-3 ha ei særskilt ordning for å ta vare på born og unge sine interesser i plan- og byggesakshandsaminga. I Osterøy kommune er det oppnemnd eigen representant til denne oppgåva og f.t. er dette spesialrådgjevar Sylvi Ann Hanstvedt, Sektor for oppvekst, undervisning og kultur.

Barn og unges representant skal etter lova vera talerøyr for barn og unge og sikra at dei vert ivaretekne  i plan- og byggesaksbehandlinga. 

Kontaktinfo:

Har du innspel til korleis barn og unge sine interesser best kan ivaretakast i ei konkret plan- eller byggesak? Då kan du ta kontakt med

Sylvi Ann Hanstvedt

Tlf: 56192100

 

E-post: SylviAnn.Hanstvedt@osteroy.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish