Byggjesak, oppmåling og landbruk

Her finn du informasjon om forvaltninga i Osterøy kommune.

Byggjesak

Byggjesak har ansvar for byggjesakshandsaming etter plan- og bygningslova (pbl) og tilsyn med at lova vert følgd.

Oppmåling

Kart- og oppmåling har ansvar for ajourhald av digitale kartbasar og nykartlegging, samt arbeid etter matrikkellova i Osterøy kommune.

Landbruk

Landbruk har i alle tider vore ein viktig næring i Osterøy. Landbrukssnæringa forvaltar store delar av areala i kommunen og Osterøy kommune har ansvar for å forvalta lover som har innverknad på arealforvaltninga.

 

Gebyrregulativ 2016 for Osterøy kommune 

 

 
Web levert av CustomPublish