Heimetenesta

Heimetenesta skal medverka til at alle brukarar av tenesta på Osterøy skal ha ei sjølvstendig livsform og kunne bu  heime så lenge som mogleg. Heimetenesta yter helsehjelp og  praktisk bistand i heimen til brukar.

Tenesta skal opplevast som einsarta og heilskapeleg for brukarar og pårørande. Der det er mogleg gjer ein hjelp ut i frå prinsippet om hjelp til sjølvhjelp. Tenesta skal vera tilpassa den enkelte brukar og vert utført med fagleg forsvarleg kompetanse og høg yrkesetisk standard.

Heimetenesta har base i Lonevåg Arena.

 

Kontaktinformasjon Heimetenesta

Stilling

Namn

Telefon

E-post

 

Administrasjon

56192610

 

Einingsleiar

May-Britt Borge

56192611

may.britt.borge@osteroy.kommune.no

Avdelingsleiar

Anne B. Jørgensen

56192613

anne.jorgensen@osteroy.kommune.no

Avdelingsleiar

Kamilla Havsås Alver

56192781

kamilla.alver@osteroy.kommune.no

Kontor

medarbeidar

 

Bodil Småland

56192610

bodil.smaland@osteroy.kommune.no

Sakshandsamar/forvaltning

Terese Rosnes
Hanne Øvsthus

56192183 / 94539393

terese.rosnes@osteroy.kommune.no
hanne.bernes.ovsthus@osteroy.kommune.no

Fagutviklings

konsulent

 

Borghild Øfsthus

 

56192614

borghild.ofsthus@osteroy.kommune.no

FagkoordinatorSone Sør 

 

Anne Lise Teigland

56|91767/68

annelisebruvik.teigland@osteroy.kommune.no

Fagkoordinator

Sone Nord

Siw Jacobsen

91383480 / 91796410

 siv.jacobsen@osteroy.kommune.no

Fagkoordinator Bufellesskapet Osterøytunet

Malgorzata Elvik

56192580/ 40912079

 malgorzata.elvik@osteroy.kommune.no

 Vakttelefon

Aktivitetssenter for demente, Haldorvika

56192618

 

                                                                       

Web levert av CustomPublish