Helse, omsorg og sosial

Helse, omsorg og sosial yter tenester til innbyggjarar i alle aldrar, og i alle fasar av livet. Tenestene omfattar både helsefremjande og førebyggjande tiltak, og omsorg og pleie når behovet for dette melder seg.

Her finn du informasjon om framgangsmåte ved søknad, detaljar rundt dei ulike tenestetilboda, lovverk, prisar, kven ein skal kontakte og annan relevant informasjon. Kontaktinformasjon for kvart tenesteområde er plassert til høgre på kvar side.

Det er utarbeidd eit felles søknadskjema for dei fleste helse- og omsorgstenestene. Søknadsskjema finn du ved å gå inn på fana sjølvbetjening på Osterøy kommune si heimeside, eller trykk direkte på linken skjema til høgre på denne sida. Under H  ligg søknadsskjema for helse og omsorgstenester.

Helsetilbod som er spesielt retta mot born og familiar, er plassert under Familiens hus.

Web levert av CustomPublish