Kunngjeringar planarbeid

Kunngjeringar pågåande planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Utlevika (2)

3. gongs høyring Sjø- og strandsoneplanen

Det er gjort mindre endringar i sjø- og strandsoneplanen. Hovudsakleg gjeld desse endring av planen etter motsegn og merknad frå regionale styresmakter. Ny høyringsfrist er sett til 12. januar 2017.

13. desember 2017 Les meir
DSC01220_rev1

Innspel til masseplanen

Realiseringa av ny jernbane og ny E16 (K5) Arna-Stanghelle gir nye moglegheiter, men og utfordringar knytt til td. massehandsaming. Prosjektet gjev overskotsmassar på rundt 20mill m3. K5 prosjektet opnar for endringar og omfordeling i arealbruken i Bergensregionen. Kort avstand til Osterøy vil gi gode moglegheiter for kortreiste massar og samfunnsnyttig bruk av desse. Kommunen ynskjer difor innspel om samfunnsnyttig bruk av desse massane

01. desember 2017 Les meir
Plankart Rundhovde til heimesida_400x285

Kunngjering av vedtak reguleringsendring Rundhovde bustadområde - Valestrand planID 12532015005

Klagefrist 08.12.17

I medhald av plan-og bygningslova § 12-12 har Heradsstyret den 01.11.17. gjort vedtak i sak 063/17 om reguleringsendring Rundhovde bustadområde - planID 12532015005. 

10. november 2017 Les meir
PLANKART_12532017002_reg

1.gongs høyring og offentleg ettersyn - Plansak 12532017002 - Reguleringsendring Hauge barnehage - Hauge

Høyringsfrist 18.12.17.

Planen gjeld reguleringsendring av Hauge barnehage planID 12532017002. Planområdet omfattar heile gbnr 4/124 og delar av gbnr 4/4 og 4/141. Hensikta med planarbeidet er å utvide eksisterande barnehageområde og bygge ny avdeling.Planområdet er på ca 14 daa. 

01. november 2017 Les meir
plankart_12532011003_Valestrand områderegulering_4

Kunngjering av vedtak av områderegulering Valestrand sentrum planId 12532011003.

Klagefrist 24.11.2017

I medhald av plan-og bygningslova § 12-12 har Heradsstyret den 20.09.17. gjort vedtak i sak 055/17 om områderegulering Valestrand sentrum - planID 12532011003. 

25. oktober 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish