Kunngjeringar planarbeid

Her kunngjer planavdelinga alt pågåande planarbeid frå kunngjering om oppstart, forslag til planprogram, høyring og offentleg ettersyn av planforslag, samt vedtak av plan. Både arealplanar, samfunnsplanar, kommunedelplanar og temaplanar vert kunngjort her.


 

Plankart_4gang_500x355

Fylkesmannen stadfesta Osterøy heradsstyre sitt vedtak i klagesak områderegulering Valestrand sentrum -planID 12532011003

Vedtak: Fylkesmannen i Hordaland stadfester Osterøy heradsstyre sitt vedtak av 20.09.2017 i sak 055/17, godkjenning av områderegulering Valestrand sentrum planID 12532011003

11. april 2018 Les meir

Vedtak mindre endring kommuneplanen sin arealdel

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin arealdel. Sjå vedlagte dokument for gjennomgang av endringane.

28. februar 2018 Les meir
FRAMSIDE

Sjø- og strandsoneplanen vedtatt

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018.

26. februar 2018 Les meir
Planavgrensing ved oppstart

Kunngjering- oppstart av planarbeid med planprogram områderegulering Lonevåg planID 12532015001 -Lonevåg

Merknadsfrist 05.04.18.

Osterøy kommune vedtek med dette oppstart av planarbeid for områderegulering Lonevåg sentrum, planID 12532015001 med forslag til planavgrensing som i vedlegg.

09. februar 2018 Les meir
Kunngjering opppstart KDP Oppvekst_400x435

Kunngjering av vedtak - Planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst

HS-sak 007/18

Heradstyret har i møte 17.01.18 vedteke framlegg til planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst.

HS-sak 007/18:

"Osterøy kommune vedtek framlegg til planprogram for kommunedelplan for oppvekst med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §11-13”.

08. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish