Landbruk

Landbruk har i alle tider vore ein viktig næring i Osterøy. Landbrukssnæringa forvaltar store delar av areala i kommunen og Osterøy kommune har ansvar for å forvalta lover som har innverknad på arealforvaltninga.

Landbrukstenester i kommunen:

Kommunen har etter jordlova og skogbrukslova sjøvstendig ansvar som landbruksstyremakt.

Tenestane omfattar:

Lovforvaltning (konsesjonslov, odelslov, bu- og driveplikt, jordlov, forpaktningslov, jordbruksforskrifter, skogbruksforskrifter m.m.), arealforvaltning, næringsutvikling, tilskotsordningar (produksjonstilskot, BU, kommunalt næringsfond, miljøtilskot m.m), velferdsordningar i jordbruket, erstatningsordningar, rådgjeving og andre forvaltningsoppgåver.

Gebyrregulativ 2017

Jordbruk:

Produksjonstilskot,  Avløysartilskot,  Avlingsskade, Særskilde miljøtiltak i jordbruket ,  Regionalt miljøprogram for Hordaland,

Miljøplan i jordbruket

Landbrukseigedom:

Konsesjon,  Driveplikt, Buplikt ved kjøp av eigedom, Gardskart, Nydyrking

Skogbruk:

Skogbruk,  Skogfond,  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, Landbruksveg, skogbruksplanar

Allemannsretten:

Allemannsretten

 

Kommunen har to kommuneveterinærar med felles vaktnummer:

                    Tlf. 56 39 44 29  

Denne er bemanna 24 timar i døgnet heile året.

Osterøy Veterinærklinikk held til i kjellaren på Coop Extra bygget på Valestrand.

Dei kan nåast på tlf. 94982238

 

Naudnummer for gardbrukarar: 07052


Her kan du sjå aktuelle kurstilbod: http://www.landbrukskurs.no/

Web levert av CustomPublish