Plan- og kommunalteknisk utval

Plan- og kommunalteknisk utval er oppretta frå 2012. Etter valet i 2015 har utvalet sju medlemmer med varamedlemmer.

Dette utvalet skal behandla og avgjer saker innan kommunalteknikk, miljø og arealforvaltning inkludert landbrukssaker, så langt avgjerdsmynde ikkje er lagt til administrasjonen. Saksområdet omfattar reguleringsplanar, dispensasjonssøknader etter plan- og bygningslova og klagesaker etter same lov.

Utvalet er også høyringsorgan for sektor-, tema- og andre planar som skal behandlast i formannskap/heradsstyre.

Utvalet vil ha møta ca. 1 gang/månad. Møta vert haldne i rådhuset og er opne for presse/publikum.

Frå oktober 2018 er utvalet slik samansett:

Medlemmer

Varamedlemmer

Felleslista for H/ KRF/ SP/ V/ MDG

AtleSolberg, H, leiar

Annbjørg Bysheim Herland, KRF

Lars Fjeldstad, SP

SIlje Midtbø Vevle, MDG

 

Kari Laurhammer Mjøs, KRF

Inge Halland, H

Åshild Rød, V

Turid Bjørndal Njåstad, SP

Bjarte Aarland, KRF

Hjalti Heimir Gislason, H

Trude Tomren, MDG

AP

Øyvind Litland, AP, nestleiar

Torunn Åsheim, AP

Andrea Hartveit, AP

Geir Olsen, AP

Nina Bratholmen Nyheim, AP

Tone Mjelde, AP

FRP

Ragnar J. Tyssebotn, FRP

Siren Tyssebotn, FRP

Kim Andre Hartveit, FRP

Sigmund Faugstad, FRP

Vibeke Hanstvedt, FRP

Einar Skjerping, FRP

Hildegunn Mo, FRP

 

 

 

Reglement for plan- og kommunalteknisk utval PDF document ODT document

Reglement for handsaming og avgjerd av spørsmål om gildskap PDF document ODT document

Reglement for folkevalde sin innsynsrett i saksdokument PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish