Skjema A-Å

Her finn du ein oversikt over skjema Osterøy kommune har tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen. ​Les meir under skjemahjelp.


A
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467)
Besøkshjem (KF-142)

D
Dispensasjon (rettleiing og skjema)

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - SLF 360 (pdf)

F
Fri fra undervisning (KF-255-1253)
Fyrverkeri - Søknad om bruk av fyrverkeri (via Bergen kommune)
Førespurnad om førehandskonferanse (pdf)

H
Helse og omsorgtenester, Søknad om kommunale (pdf)
Hytteregistrering for feiing og tilsyn
Høringsuttalelse (KF-239)

I
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Individuell plan - svarskjema når ein ikkje ynskjer plan
Individuell plan - Søknad (pdf)

K
Kartbestilling (KF-275B)
Kommunal bolig - leie (KF-138)
Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar (pdf)

M
Meldingsskjema - offentleg innmeldar (pdf)
Meldingsskjema - privat innmeldar (pdf)

N
Naboerklæring (pdf)
Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O
Overnatting - skular og andre mellombelse overnattingsstader - melding til brann-redning

P
Parkeringsløyve - eigenerklæring (pdf)
Parkeringsløyve - legeerklæring (pdf)
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-125C)
PPT Tilmeldingsskjema - BARNEHAGE
PPT Tilmeldingsskjema - SKULE

R
Rapport besøksheim (pdf)
Rapport fritidskontakt (pdf)
Rapport tilsynsførar (pdf)
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - for saker som er unntatt frå byggjesaksbehandling (pdf)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - for saker som krev byggjesaksbehandling (pdf)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av eldstad (pdf)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273-1253)
Sosial - Søknad om krisehjelp
Sosial - Søknad om økonomisk sosialhjelp
Støttekontakt - søknad som (KF-353)
Søknad om avkøyrsle frå kommuneveg (pdf)
Søknad om bustønad
Søknad om dispensasjon frå byggjegrense (pdf)
Søknad om fornya grunnskuleopplæring/spesialundervisning (pdf)
Søknad om konsesjon - SLF 359 (pdf)
Søknad om oppretting eller endring av matrikkeleining (deling), plan- og bygningslova (pdf)
Søknad om sanitærabonnement
Søknad om startlån (pdf)
Søknadskjema - utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter (pdf)

T
TEST
Tinging av vigselsseremoni i Osterøy kommune
TT-kort eigenerklæring (pdf)
TT-kort legeerklæring (pdf)

U
Undervisning i Norsk - Søknad om (KF-613)

V
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)

Web levert av CustomPublish