Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale kan nyttast i samband med utbygging i Osterøy kommune. Utbyggingsavtalar har til hensikt å tydleggjere og fordele ansvar for etablering av ulike tiltak som er fastsett i reguleringsplanar og rekkefølgjebestemmelsar. Kostnadane med å inngå avtale vert rekna ut etter medgått tid etter gjeldande satsar.

Utbyggingsavtale - under utarbeiding

Utbyggingsavtale - under høyring

Utbyggingsavtale - vedtekne

 

Web levert av CustomPublish