Osterøy integrerings- og læringssenter | Osterøy Centre for Integration and Learning

Gruppebilde

Osterøy integrerings- og læringssenter

Osterøy vaksenopplæring starta opp under namnet «Osterøy treningsverkstad» i 1980. Ein hadde då bak seg 5 år med pilotverksemd i høve til å sysselsette personar med ulike formar for funksjonsnedsettingar som ikkje kom seg inn i det ordinære arbeidslivet. Osterøy vaksenopplæring kan såleis sjå tilbake på over 40 år med samanhengande drift i ulike former!

Både innhald og namn på organisasjonen har endra seg med åra. Den største endringa kom når framandspråklige fekk rett til norskundervisning mot slutten av 1990-talet. I tråd med ulike lovendringar har vi justert drifta vår, og er i dag stolte av ein levande og vital skule med dyktige tilsette og ei variert elevgruppe, som kan vise til gode resultat av opplæringa vi tilbyr.

Osterøy vaksenopplæring tilbyr undervisning på følgjande områder:

  • Eksamensretta grunnskule for vaksne: For deg som av ulike årsaker ikkje har fullført grunnskule, eller som treng ny opplæring grunna mangelfull skulegang.

  • Opplæring i grunnleggjande dugleikar: For deg som grunna medfødd/erverva sjukdom eller skade manglar grunnleggjande dugleikar på grunnskulen sitt område.

  • Norsk for framandspråkelige vaksne: For deg  som har rett og plikt, eller plikt,  til norskundervisning.

Treng du meir informasjon, ta kontakt på 561 92 752, eller kom og besøk oss på Hauge.

 

Osterøy Centre for Integration and Learning

Osterøy Adult Education first started under the name «Osterøy Training Workshop» in 1980. The foundational background for this was a 5 year pilot project whose focus was to create the opportunity to employ people with different forms of impairment and reduced functionality that did not manage to come into the ordinary labour market. Osterøy Adult Education can therefore look back at over 40 years of consecutive operation in different forms!

Both the content and the name of the organization have changed over the years. The biggest change came when foreigners got the right to Norwegian educational training towards the end of the 1990's. In line with various legislative changes, we have adjusted our operations, and are today proud of a robust and vital school with skilled employees and a diverse student body, which has shown good results in the training we offer.

Osterøy Adult Education offers courses in the following areas:

  • Exam-oriented primary and junior secondary school for adults: For those who for various reasons have not completed primary and junior secondary school, or who need retraining because of deficiency in previous training.

  • Training in basic language skills: For those who lack basic language skills in the area of primary and junior secondary school training due to congenital / genetic illness or injury.

  • Norwegian for adult foreigners: For those who have the right and duty, or obligation, to training in Norwegian language.

If you need more information, please contact us on 561 92 752, or come and visit us at Hauge.

  

Web levert av CustomPublish